Barema (je loon)

Werk je in de sector van de podiumkunsten en muziek, dan heb je recht op een bepaalde minimumwedde. Dat loon hangt af van de functie die je uitoefent en de anciënniteit (het aantal jaren dat je in dienst bent) die je opgebouwd hebt. Werk je minder dan voltijds, dan moet je het voltijdse loon vermenigvuldigen met je tewerkstellingsbreuk.

Wil je de minimumwedde van je functie opzoeken?

Ga eerst na of het één van de beschreven functies in podiumkunsten- of in muzieksector is:

Voor organisaties zonder subsidie of waarvan de subsidie minder bedraagt dan 307.919,10 euro, gelden speciale regels.
Voor organisaties zonder subsidie of waarvan de subsidie minder bedraagt dan 307.919,10 euro, gelden speciale regels.

Heb je een studentencontract?

Voor studenten jonger dan 21 jaar die worden aangeworven met een studentencontract, mogen de volgende percentages worden toegepast op de overeenstemmende weddeschalen:

 • Vanaf 16 jaar: 70%;
 • Vanaf 17 jaar: 76%;
 • Vanaf 18 jaar: 82%;
 • Vanaf 19 jaar: 88%;
 • Vanaf 20 jaar: 94%.

Hoe wordt je anciënniteit berekend?

Je loon hangt niet alleen af van de loongroep maar ook van de relevante anciënniteit die je hebt opgebouwd (het aantal dienstjaren in de sector die relevant zijn voor de functie die je uitoefent). De berekening daarvan gebeurt op de volgende manier:

 • Contracten van bepaalde duur (afgesloten binnen 1 seizoen), die samengeteld minder dan 3 maanden bedragen, tellen mee voor hun effectieve duur;
 • Contracten van bepaalde duur (afgesloten binnen 1 seizoen), die samengeteld minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden bedragen, tellen als een contract van 6 maanden;
 • Contracten van bepaalde duur (afgesloten binnen 1 seizoen), die samengeteld minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden bedragen, tellen als een contract van een jaar;
 • Heb je in een zelfde functie gewerkt buiten de sector (voor een organisatie die niet onder het paritair comité 304 valt), in om het even welk statuut, dan komen de gewerkte periode ook in aanmerking voor de opbouw van je anciënniteit;
 • Medewerkers uit loongroep A zonder diploma moeten vier jaar relevante ervaring bewijzen vooraleer zij recht hebben op barema A;
 • Werknemers die overgaan naar een hogere loongroep, behalve van loongroep D naar loongroep C, verliezen 1/3 van hun anciënniteit, tenzij in overleg tussen werkgever en werknemer een gunstigere regeling voor de werknemer wordt afgesproken;
 • De werknemers uit loongroep C met een specifieke opleiding vallen onder loongroep C +;
 • De werknemers uit loongroep C met minimum 4 jaar anciënniteit vallen onder loongroep C + als zij omwille van hun bekwaamheid, kunnen gelijkgesteld worden met werknemers met een specifieke opleiding.

In veel organisaties is het de gewoonte om de anciënniteit te tellen in jaren en start de telling vanaf het jaar waarin je je eerste job had in de sector.

Hoe wordt een brutomaandloon of een brutojaarloon omgerekend naar een dagloon en een uurloon?

Podiumkunsten

Het loon dat men ontvangt is berekend op dagbasis of maandbasis, arbeiders kunnen per uur betaald worden.
De barema’s podiumkunsten worden uitgedrukt per maand of per jaar, en worden volgens cao afspraken herleid naar per maand, per dag of per uur. Een jaarloon wordt herleid naar een maandloon door het jaarloon te delen door 12 afgerond tot op 2 cijfers na de komma.
De uurlonen worden telkens berekend door de geïndexeerde maandbedragen te vermenigvuldigen met 3, te delen door 13 en vervolgens te delen door 38, afgerond op 2 cijfers na de komma

In de podiumkunsten moet je een maandloon krijgen indien je minstens vier weken onder contract staat of 54 dagen in drie maanden tijd bij dezelfde werkgever werkt. Anders kan je per dag betaald worden.

 • 1 dag is 1 maandloon gedeeld door 20 indien men een voorstelling speelt
 • 1 dag is 1 maandloon gedeeld door 22 indien men repeteert
 • Bij rolovername geldt: eerste 4 repetitiedagen worden geteld als 1/11de van een maandloon. Resterende repetitiedagen worden geteld als 1/22ste van een maandloon. Eerste 4 voorstellingsdagen worden geteld als 1/9de van een maandloon. Resterende voorstellingsdagen worden geteld als 1/20ste van een maandloon

Muziek

In de muziek moet je een maandloon krijgen indien je minstens vier weken onder contract staat of 54 dagen in drie maanden tijd bij dezelfde werkgever werkt. Indien het maandloon niet van toepassing is kan je per dienst of per dag betaald worden.

  1 dag is maandloon gedeeld door 21 bij een onvolledige maand. De muzikant kan ook betaald worden met dienstvergoedingen:
   Een dienst is een aaneengesloten periode van 3 uur en 30 minuten voor een repetitie of een uitvoering met inbegrip van een verplichte pauze van 30 minuten.
   Elke eerste begonnen dienst telt voor minstens één dienst.
   Wanneer twee repetities op één dag plaatsvinden, wordt de tweede dienst als een volledige dienst vergoed van zodra hij twee uur bedraagt.
   Indien dit niet het geval is wordt hij proportioneel berekend.

Het uurloon waarnaar de cao lonen muziek naar verwijst geldt enkel indien er minstens al 1 dienstvergoeding voor die dag wordt betaald en indien de tweede begonnen dienstvergoeding minder dan 2 uur bedraagt. Voor de andere loonsbepalingen wordt steeds in dagvergoedingen of maandlonen gerekend.

Wanneer moet je loon en je vakantiegeld op je rekening staan?

De betalingen worden bij voorkeur op de laatste werkdag van de maand uitgevoerd en uiterlijk op de zevende werkdag volgend op de laatste werkdag van elke maand waarin prestaties worden geleverd. Voor contracten van minder dan een maand gebeurt de betaling uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt. Maandelijks ontvangt de werknemer een loonfiche waarop de bedragen van het loon en de diverse afhoudingen gedetailleerd vermeld zijn, overeenkomstig de wet op de sociale documenten. Voor contracten van bepaalde tijd wordt het vakantiegeld betaald bij uitdiensttreding. Die bepaling is niet van toepassing voor kunstenaars en arbeiders, zij krijgen hun vakantiegeld jaarlijks van de vakantiekas.

Minimale schaal voor organisaties zonder subsidie of waarvan de subsidie minder bedraagt dan 307.919,10 euro

 • Voor de werknemers van de loongroep A geldt weddeschaal C
 • Voor alle andere werknemers geldt weddeschaal D

Wanneer individuele kunstenaars een projectsubsidie of werkbeurs ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap en het beheer ervan zelf doen of toevertrouwen aan een andere organisatie, wordt voor de toepassing van deze regel enkel rekening gehouden met het aan de kunstenaar toegewezen bedrag. In geval van coproducties tussen organisaties moet voor de contracten die specifiek voor deze coproducties afgesloten worden de hoogst geldende weddeschalen worden toegepast.

Werknemers uit de loongroep A zonder diploma moeten 4 jaar relevante ervaring kunnen bewijzen, vooraleer zij kunnen uitbetaald worden conform de weddeschaal van loongroep A. Voordien is hun inschaling vrij onderhandelbaar.