Barema (je loon)

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
23 mei 2017 - 11:13am -- Ine Hermans

In de sector zijn er loonbarema’s afgesproken. Die verschillen tussen de podiumkunsten en de muziek. Voor de podiumkunsten zijn er loonbarema’s voor werknemers met een contract van meer dan vier maanden en barema’s voor werknemers met een contract korter dan vier maanden. De lonen voor de korte contracten liggen hoger. Werknemers werkzaam bij een orkest, muziekensemble of koor, kunnen ook worden vergoed met een dienstvergoeding of uurloon.

Het loon waar je recht op hebt is afhankelijk van de functie die je uitoefent en het aantal jaren anciënniteit dat je opgebouwd hebt. Werk je minder dan voltijds, dan moet je het voltijdse loon evenredig aan je jobtime verminderden.

In de sector werden alle relevante functies omschreven en in 5 functiegroepen geplaatst. Daar worden 5 loongroepen aan gekoppeld. Bij elk van die loongroepen hoort het gelijknamige barema.

Tot en met 30 juni 2017 zijn de barema’s enkel van toepassing op de gesubsidieerde organisaties. Vanaf 1 juli 2017 zijn ze ook geldig voor de niet gesubsidieerde organisaties. Weddeschaal C blijft wel gelden voor loongroep A voor die organisaties die geen subsidie krijgen van de Vlaamse Gemeenschap of waarvan de subsidies minder bedragen dan 301.852 Euro (bedrag op 01/07/2016).

Voor studenten van minder dan 21 jaar die worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor studenten, mogen de volgende percentages worden toegepast op de overeenstemmende weddeschalen:

 • Vanaf 16 jaar: 70%;
 • Vanaf 17 jaar: 76%;
 • Vanaf 18 jaar: 82%;
 • Vanaf 19 jaar: 88%;
 • Vanaf 20 jaar: 94%.

De lonen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte. Als de spilindex wordt overschreden met 2% stijgen de lonen ook met 2%.

Anciënniteit

Voor de inschaling in de loonbarema’s wordt rekening gehouden met relevante anciënniteit verworven in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) en opgebouwd op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd en van bepaalde tijd, volgens volgende berekeningswijze:

 • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld de duur van 3 maanden niet overschrijden, gelden voor hun effectieve duur voor de bepaling van de anciënniteit;
 • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van 6 maanden;
 • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van een jaar;
 • De arbeidsprestaties geleverd in eenzelfde functie buiten de sector van het vermakelijkheidsbedrijf, in om het even welk statuut, komen ook in aanmerking voor de anciënniteitsbepaling;
 • Medewerkers uit loongroep A zonder diploma moeten vier jaar relevante ervaring bewijzen vooraleer zij recht hebben op barema A;
 • Werknemers die overgaan naar een hogere loongroep, behalve van loongroep D naar loongroep C, verliezen 1/3 van hun anciënniteit, tenzij in overleg tussen werkgever en werknemer een gunstigere regeling voor de werknemer wordt afgesproken;
 • De werknemers uit loongroep C met een specifieke opleiding vallen onder loongroep C +;
 • De werknemers uit loongroep C met minimum 4 jaar anciënniteit vallen onder loongroep C + als zij omwille van hun bekwaamheid, kunnen gelijkgesteld worden met werknemers met een specifieke opleiding.

Betaling van het loon en vakantiegeld

De betalingen worden bij voorkeur op de laatste werkdag van de maand uitgevoerd en uiterlijk op de zevende werkdag volgend op de laatste werkdag van elke maand waarin prestaties worden geleverd.

Voor arbeidsovereenkomsten van minder dan een maand gebeurt de betaling uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt.

Maandelijks ontvangt de werknemer een loonfiche waarop de bedragen van het loon en de diverse afhoudingen gedetailleerd vermeld zijn, overeenkomstig de wet op de sociale documenten.

Voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd wordt het vakantiegeld betaald bij uitdiensttreding. Deze bepaling is niet van toepassing voor kunstenaars en arbeiders, zij krijgen hun vakantiegeld jaarlijks van de vakantiekas.