Op naar een nieuw sociaal akkoord voor de kunsten

In 2012 werd voor de eerste keer een Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) afgesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en de Vlaamse regering. In dat sociaal akkoord werden belangrijke maatregelen afgesproken die enerzijds de kwaliteit van de tewerkstelling verbeteren en anderzijds de koopkracht van werknemers bij gesubsidieerde werkgevers uit de sector podiumkunsten verhoogden. De looptijd van dat sociaal akkoord is intussen afgelopen. Hoog tijd dat er een nieuw komt.

In het akkoord van 2012 werd onder meer een eindejaarspremie ingevoerd voor werknemers die minstens vier maanden in de sector gewerkt hebben. Werknemers die enkel met tijdelijke contracten gewerkt hebben voor kortere periodes kregen dan weer ecocheques. Met het akkoord werd ook een vakbondspremie ingevoerd, kregen de organisaties middelen voor managementsondersteuning en kreeg het sociaal fonds voor de podiumkunsten bijkomende middelen.

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord liep tot 2016 en de LBC-NVK wil dat er een vervolg komt. De studie ‘loont passie?’, de resultaten van de enquête werkbeleving die we onlangs bekend maakten en de gesprekken met cultuurwerkers en onze werknemersafgevaardigden hebben ertoe geleid dat we een heel aantal eisen hebben gebundeld. Onze voorstellen om de koopkracht van de werknemers uit de cultuur te verhogen en voorstellen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren, lees je hieronder.

Eindejaarspremie

Het is een goede zaak dat we in het vorige akkoord een eindejaarspremie hebben kunnen invoeren, nu willen we de eindejaarspremie flink verhogen. Van 433,50 euro nu willen we de eindejaarspremie tegen 2021 optrekken naar het baremieke minimumloon. Dat bedraagt vandaag 1 752,15 euro (of zal in 2021 1 892,32 euro bedragen als we uitgaan van een jaarlijkse indexering met 2%.

We willen dat werknemers die voor een niet-gesubsidieerde organisatie werken ook recht krijgen op een eindejaarspremie.

Ecocheques

De eindejaarspremie moet verhogen en ook het aantal of het bedrag van de ecocheques moet volgen. Bij verderzetting moet het subsidiebedrag worden opgetrokken, aangezien het voorziene budget vertrekt van het beschikbare saldo, na aftrek van de tegemoetkoming voor de eindejaarspremie, is een indexering van het basisbedrag aangewezen zijn. Er zullen ook maatregelen genomen moeten worden om medewerkers het maximumbedrag te kunnen garanderen.

Vervoersonkosten

Wij willen dat het openbaar vervoer volledig terugbetaald wordt.

Vergoedingen voor arbeidsprestaties op belastende werktijden

Wij eisen toeslagen voor werken op belastende werktijden zoals werken op zondagen, op feestdagen of 's nachts.

Functieclassificatie

Wij willen dat koorleden barema A betaald krijgen in plaats van barema C+.

Verbeteren inkomenszekerheid

Wij willen dezelfde rechten voor "flexwerkers". Er moet een gezonde verhouding komen tussen aantal flexwerkers en vaste personeelsleden. Wij willen de rechtstreekse tewerkstelling in loondienst stimuleren en alle oneigenlijke vormen van tewerkstelling tegengaan.

Betere combinatie van werk en privéleven

Wij willen dat werknemers een duidelijke werkplanning krijgen met een gegarandeerd aantal vrije dagen per kwartaal. Wij willen een tussenkomst in kinderopvangkosten en de mogelijkheid om in te schrijven op de Vlaamse aanmoedigingspremies bij tijdskrediet.

Meer werkbaar werk, minder werkdruk

Wij willen dat de overheid investeert in meer jobs voor de sector. Wij willen de vervanging van arbeidsongeschikte werknemers na de periode van het gewaarborgd maandloon.

Wij willen in beheersovereenkomsten laten opnemen dat bij het opmaken van een programmatie onmiddellijk de effecten op de werkplanning van de werknemers in kaart moet worden gebracht zodat tijdige bijsturing mogelijk is. Bij toekennen van projectsubsidies moet rekening gehouden worden met een realistisch begrootte personeelskost of -inzet.

Eindeloopbaanmaatregelen:

Er moet een transitiefonds opgericht worden dat werknemers helpt om hun loopbaan aan te passen. Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor 2017-2018 laat stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) toe voor werknemers met een lange loopbaan, een zwaar beroep, of die nachtarbeid hebben verricht. Die stelsels moeten ook mogelijk gemaakt worden in de sector van cultuur.

Versterken sociale dialoog

Er moet een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden over de vakbondsafvaardiging zodat sociaal overleg in meerdere organisaties mogelijk wordt. We willen het bedrag van de vakbondspremie verhogen tot 80 euro en we willen de vakbondspremie invoeren voor leden die werken in niet-gesubsidieerde organisaties.

Kwaliteitsmaatregelen

We willen een cultuurindex opmaken zodat we kwantitatief kunnen opvolgen hoe het gesteld is met de sector. We willen dat het sociaal fonds meer middelen krijgt om bijkomende opleidingen mogelijk te maken, met specifieke aandacht voor flexwerkers.
managementsondersteuning
project veiligheid verderzetten
nieuw project opstarten rond voorkomen van fysieke klachten bij artiesten en technici
project maatschappelijke en culturele diversiteit verder uitbouwen
loopbaanbegeleiding binnen INTER.MEZZO uitbreiden