Hoorzitting kunstenaarsstatuut

Op dinsdag 30 januari 2018 vond de tweede hoorzitting in de commissie Sociale Zaken over het kunstenaarsstatuut plaats. Cultuurvakbond.be kreeg 15 minuten de tijd om haar visie op het statuut te geven. Uiteraard grepen we deze gelegenheid aan om onze aanbevelingen in de verf te zetten. Samen met ACOD Cultuur presenteerden we een gezamenlijk standpunt.

We hebben met de sociale partners (vakbonden en werkgevers) al een langer traject afgelegd om de knelpunten in het kunstenaarsstatuut te bespreken en oplossingen uit te denken. Deze gesprekken werden deels in onze werkgroep van de Nationale Arbeidsraad gevoerd maar ook binnen het overlegplatform ‘De adviesverleners’, dat bestaat uit de Vlaamse sociale partners en onze Waalse syndicale collega’s.

Het overlegplatform wint advies in van bijvoorbeeld het Cultuurloket en geeft rekenschap aan de input van belangenbehartigers van kunstenaars. Op deze manier willen wij een breder draagvlak creëren voor onze aanbevelingen.

Vandaar dat we als de twee grootste vakbonden kozen voor een gezamenlijke presentatie, namens de syndicale bank zeg maar. Het is noodzakelijk dat we onze constructieve intentie uitdrukken in deze democratische zoektocht naar degelijke oplossingen. Want het onderwerp is complex en omvattend.

Het lopende debat is rijk aan misverstanden en tegenspraak, met een polyfonie van stemmen die soms een eigen agenda voor ogen hebben dat niet bepaald mikt op een verbetering van de sociale rechten van de kunstenaars.

Kortom, er staat veel op het spel, de emoties staan gespannen en de hoorzitting werd druk gevolgd. Ook door actiecomités van cultuurwerkers en kunststudenten. Zij vragen terecht om oplossingen.

De 10 aanbevelingen die wij formuleerden kan je lezen in de volledige tekst die we opmaakten. Het was een zeer nuttige hoorzitting. Verschillende sprekers, zowel vanuit de audiovisuele sector als de kunstensector, hebben vanuit hun ervaringen, kennis en bezorgdheden een lijst van uitdagingen opgesteld en oplossingen geformuleerd. De politiek kan de problemen niet langer blijven negeren.

De kernthema’s die gedurende de hele hoorzitting terugkwamen zijn;

• De kwetsbare positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt;
• Een groot deel van de arbeid die niet of onvoldoende vergoed wordt;
• De concurrentie tussen de verschillende statuten;
• De moeilijkheden voor beginnende kunstenaars om toegang te krijgen tot het kunstenaarsstatuut;
• De onwetendheid over de complexe regelgeving en misbruik van regels waardoor het kunstenaarsstatuut in een slecht daglicht en onder druk komt te staan,
• De taakloon en de strengere interpretatie door RVA.

We bekijken momenteel de voorstellen van de andere sprekers. Bovendien gaan we in gesprek met de betrokken organisaties en experten en moedigen we het debat hierover in de sector aan.