Hoe ver staat het met de onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord?

In 2012 werd voor de eerste keer een Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) afgesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en de Vlaamse regering. In dat akkoord werden belangrijke maatregelen afgesproken om de kwaliteit van de tewerkstelling te verbeteren en om de koopkracht van de werknemers bij gesubsidieerde werkgevers uit de sector podiumkunsten te verhogen. De looptijd van dat sociaal akkoord is intussen afgelopen. Hoog tijd dat er een nieuw komt.

Wij vragen maatregelen om het inkomen van de werknemers te verhogen (koopkracht), maatregelen om het kwaliteitsvol werken te verbeteren en om meer jobs te creëren.

Voor de zomervakantie hadden we een eerste ontmoeting op het kabinet van minister Sven Gatz. We kregen op dit gesprek de bevestiging dat de Vlaamse regering het engagement aangaat om met de vakbonden en met oKo (werkgeversfederatie gesubsidieerde kunstenorganisaties) te onderhandelen over een nieuw sociaal akkoord voor de kunstensector. Net zoals de onderhandelingen zijn gestart in alle non-profitsectoren.

Na de zomer kondigde de Vlaamse regering eindelijk aan dat zij een budget zal vrijmaken om de koopkracht van alle werknemers in de sectoren welzijn, gezondheid en cultuur (ouderenzorg, kinderopvang, gehandicaptensector, socioculturele sector, sociale economie) en dus ook de sector podiumkunsten te verhogen.

Wanneer we binnenkort het concrete budget kennen voor de kunstensector, dan bepalen we hoe we het inkomen van de werknemers kunnen verhogen. Maar een nieuw akkoord is niet enkel van belang als het over centen gaat. Er zijn nog heel wat andere uitdagingen in de sector. Het nieuwe akkoord zal dan ook uit drie delen bestaan: koopkracht, kwaliteit en uitbreiding.

Koopkracht

We werken voor de werknemers met een contract langer dan vier maanden en voor de flexwerkers op hun maat gemaakte maatregelen uit.

Kwaliteit

We hebben een aantal thema’s bepaald waarover we verder willen onderhandelen.

Sociaal overleg: we willen meer sociaal overleg realiseren op sectorniveau en op organisatieniveau.

Loopbaanbeleid: we willen de cultuurmedewerkers en de kunstenaars gedurende hun ganse loopbaan begeleiden, zowel bij de start van de loopbaan, als in het midden en op het einde.

Psycho-sociale risico’s en diversiteit: daarover willen we sectorplannen uitwerken. Er is ondermeer nood aan een plan rond seksisme en grensoverschrijdend gedrag, maar ook de hoge werkdruk in de sector en de emotionele belasting en werkonzekerheid waar flexwerkers mee worden geconfronteerd vragen actie.

Positie van de kunstenaar versterken: we willen een betere onderhandelingspositie bewerkstelligen door kunstenaars beter te informeren en tools uit te werken die zowel door organisatie/opdrachtgever als door de kunstenaar kunnen worden gebruikt om correct het loon of de vergoeding te berekenen. Ook bij het toekennen van subsidies moet er duidelijker bepaald en opgevolgd worden dat iedere medewerker correct betaald wordt.

Flexwerkers ervaren heel veel belemmeringen en administratieve rompslomp. We brengen de belangrijkste knelpunten in kaart en gaan verder met de bevoegde overheden en instanties het debat aan. Denk maar aan de discussies omtrent taakloon, artistieke activiteiten, toegang tot de sociale zekerheid en aan opbouw sociale rechten op tijdelijke contracten.

De LBC-NVK vraagt de minister al maanden om in al zijn beleidsdomeinen extra te investeren. Bij de recente begrotingsbesprekingen is er eindelijk een budget vrijgemaakt. De minister zal investeren in infrastructuur en in projectensubsidies. Er komen dus ook extra middelen voor de projectsubsidies kunsten in 2017 en 2018. We vragen om die extra middelen ook te voorzien voor de jaren nadien.

De onderhandelingen lopen de volgende maanden verder, we houden je op de hoogte.