Werkloosheidsregels

Twitter icon
Facebook icon
e-mail icon
15 juni 2017 - 1:02pm -- Ine Hermans

Bovenop de gewone werkloosheidsregels zijn er specifieke regels opgemaakt voor werknemers in de artistieke sector. Die regels gelden voor:

  • Werknemers die artistieke prestaties verrichten: zowel voor scheppende als voor uitvoerende artiesten;
  • Technici werkzaam in de artistieke sector.

 

Artiesten

Om te weten of je artistieke prestaties levert, moet je deze toetsen aan de wettelijke definitie artistieke prestaties = de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.

De artistieke aard van deze prestaties of werken moet worden aangetoond door middel van vermelding van de artistieke functie op het arbeidscontract. Bij kunstenaars die werken onder artikel 1bis door middel van een visum kunstenaar afgeleverd door de commissie Kunstenaars.

De activiteiten als journalist, recensent, model, ontwerper van websites of op vlak van grafische techniek, coach, als lesgever, als dj, als grimmeur, soufleur enz..zijn geen artistieke prestaties. (op je ACV dienstencentrum is een uitgebreide lijst beschikbaar van functies die door RVA als een artistieke of een technische prestatie aanzien worden)

 

Technici

Wat zijn activiteiten als technicus in de artistieke sector?

  • Medewerking aan de voorbereiding of aan de publieke vertoning van een intellectueel werk waaraan minstens 1 artiest van het spektakelbedrijf fysiek deelneemt of aan de opname van een dergelijk werk;
  • Medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van een cinematografisch werk;
  • Medewerking aan de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
  • Medewerking aan de voorbereiding of de realisatie van een publieke tentoonstelling van een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten.

 

Recht op een uitkering

Om een werkloosheidsuitkering te krijgen moet je aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Dat betekent onder meer dat je beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, onvrijwillig werkloos zijn, ...

Daarnaast moet je voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden:

Ofwel heb je een bepaald aantal dagen gewerkt:

  • 312 dagen over een periode van 21 maanden als je jonger bent dan 36 jaar;
  • 468 dagen over een periode van 36 maanden als je tussen 36 en 50 jaar oud bent;
  • 624 dagen over een periode van 42 maanden als je minstens 50 jaar bent.

Wij kunnen je helpen om de dagen te berekenen.

Ofwel heb je na je studies je inschakelingstijd doorlopen.

Ofwel had je in het verleden al rechten op een werkloosheidsuitkering opgebouwd.
 

Hoe worden de dagen geteld?

De dagen die je hebt gewerkt met een gewoon contract tegen een uurloon of maandloon worden berekend als volledige dagen als je voltijds werkte en als deeltijdse dagen bij een deeltijdse tewerkstelling. Dit is de standaardregeling voor elke werknemer in België ongeacht of men artistieke prestaties levert of niet.

De dagen worden steeds omgerekend naar een 6-dagen regime; toelaatbaarheid kan bewezen worden voor ofwel een voltijdse toelaatbaarheid ofwel een deeltijdse toelaatbaarheid; deeltijdse tewerkstellingen leveren minder arbeidsdagen op in de berekening van een voltijdse toelaatbaarheid; voor artiesten is het veel interessanter dat ze een voltijdse toelaatbaarheid bewijzen.

In regel kan je een voltijdse toelaatbaarheid bewijzen als je in de leeftijdscategorie het vereiste aantal voltijdse arbeidsdagen kan bewijzen én minstens voorafgaand de aanvraag 4 weken voltijds hebt gewerkt of op basis van de taakloonberekening toelaatbaar bent

Cachetregel: voordelige berekeningswijze voor de taaklonen

Als artiest kan je ook werken met een overeenkomst waarin een taakloon is afgesproken. Er is sprake van een taakloon wanneer er geen rechtstreeks verband is tussen het loon en het aantal arbeidsuren die je daarvoor moest werken. Je taakloon telt ook mee om je dagen te bewijzen volgens een specifieke berekening voor zowel de scheppende als de uitvoerende artiest wiens prestaties betaald werden met een taakloon.

Het voordeel bestaat erin dat het aantal arbeidsdagen voor de toelaatbaarheid tot de werkloosheid worden berekend op basis van het ontvangen loon en niet op basis van het aantal gepresteerde dagen en de tewerkstellingsbreuk.

Om het aantal dagen te berekenen wordt het taakloon gedeeld door 1/26e van het wettelijk minimum refertemaandloon), momenteel bedraagt dat 60,10 euro.

We geven een voorbeeld: je hebt na een betaalde artistieke tewerkstelling in mei 2017 350 Euro bruto ontvangen. 350/60,10 = 5,82 arbeidsdagen. Die tewerkstelling komt dus overeen met 5,82 arbeidsdagen van de vereiste 312 om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen.

Het resultaat is echter begrensd tot maximum 156 dagen per kwartaal volgens de formule: (n x 26) + 78 waarbij n het aantal maanden is van het kwartaal waarin de prestaties zich voordoen.

Het aantal arbeidsdagen dat zo wordt verkregen, wordt verhoogd met de eventuele andere arbeidsdagen die volgens de gewone regels worden berekend.

Om in staat te zijn die voordelige regel op jou te kunnen toepassen, vraagt de RVA je om het bewijs in te dienen van je artistieke prestaties en de bezoldiging per prestatie ervan. Je (arbeids)overeenkomst en de bepalingen omtrent dit taakloon vormen hierin een belangrijk onderdeel. Wij kunnen er mee voor zorgen dat je dossier correct wordt ingediend.