stappenplan uitkeringsaanvragen

Veel cultuurwerkers (kunstenaars, technici en ondersteunende functies) werden tijdens de coronacrisis geconfronteerd met een annulering van hun prestaties. Om deze periode zonder inkomsten te overbruggen kan beroep gedaan worden op een werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van de persoonlijke situatie bestaat dat recht uit een volledige werkloosheidsuitkering of een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht.

Om cultuurwerkers hierbij een handvat aan te reiken van de stappen die zij moeten ondernemen om hun rechten te laten gelden, heeft ACV Puls in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen (HVW, ACV en ABVV), Kunstenpunt, SOTA, oKo en Cultuurloket dit stappenplan uitgewerkt.

Het stappenplan verschilt per soort uitkeringsaanvraag en wordt door de cultuurwerker aangevraagd.
Het richt zich daarom in eerste instantie tot de individuele cultuurwerker. Voor culturele organisaties en opdrachtgevers reikt dit stappenplan waar nodig aan welke documenten door de werkgever overhandigd dienen te worden (C4) en welke aangiftes voldaan moeten zijn (ASR Scenario 5, Dimona-aangifte).

Dit stappenplan vormt ook een handige leidraad voor kunstenaars en technici die een eerste uitkeringsaanvraag doen, eventueel in het kader van de voordeelregels in de werkloosheidsreglementering (‘het kunstenaarsstatuut’). Zij openen hun rechten via de normale
procedure.

Opgelet: als je een volledige werkloosheidsuitkering afwisselt met contracten waarvoor je tijdelijke werkloos wegens corona wordt gezet, dan dien je na iedere periode van tijdelijke werkloosheid een nieuwe aanvraag voor een volledige uitkering in via een C4 van de tewerkstelling.

Als je voldoende dagen gewerkt hebt als werknemer kan je recht hebben op een werkloosheidsuitkering op momenten waarop je zonder werk/contract zit. Die uitkering kan je vragen door je aan te melden bij een uitbetalingsinstelling. De uitbetalingsinstelling maakt een persoonlijk dossier op en zal dit doorsturen naar de RVA. Als het dossier wordt goedgekeurd ontvang je een werkloosheidsuitkering van de RVA op de dagen waarop je zonder contract bent of waarvoor je geen (taak)loon ontvangt.

We overlopen hieronder de stappen die je moet nemen om een uitkering te krijgen. Jouw uitbetalingsinstelling zal jou helpen en begeleiden om een volledig dossier in te dienen.

1. Aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

Als je zonder werk zit en recht hebt op een uitkering, meld je je aan bij een uitbetalingsinstelling. In België heb je de HVW of een vakbond naar keuze zoals ACV puls. Je kan je persoonlijk aanmelden of online contact opnemen om een afspraak in te plannen. Het eerste gesprek kan normaal binnen de 2 à 3 weken plaatsvinden. Door de vele aanvragen tijdens de coronacrisis kan het soms wat langer duren voordat je een (persoonlijke) afspraak kan maken bij de uitbetalingsinstelling.

2. Inschrijven als werkzoekende

Om recht te hebben op een uitkering, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Deze beschikbaarheid wordt opgevolgd door de diensten voor arbeidsbemiddeling. In Vlaanderen is dit de VDAB, in Brussel heb je Actiris.

Je moet je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen nadat jouw laatste contract is afgelopen.

3. Opmaken van een dossier

De uitbetalingsinstelling stelt samen met jou jouw aanvraagdossier samen.

Om dit dossier samen te stellen, dien je een aantal documenten aan de uitbetalingsinstelling te overhandigen. We overlopen ze onder stap 4. Als je graag een versie van de documenten in handen hebt, maak je best een kopie van de stukken. Je stuurt de originele stukken door aan de uitbetalingsinstelling.

In principe moet het dossier binnen de twee maanden na de uitkeringsaanvraag doorgestuurd worden aan de RVA. Als het dossier onvolledig is zal bijkomende info opgevraagd worden. We raden je aan om een zo volledig mogelijk dossier in te dienen.

4. Mee te brengen documenten bij de uitbetalingsinstelling

 • Identiteitskaart
  • Voor EU-burgers: identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Voor derdelanders: arbeidskaart en verblijfsvergunning
 • Bewijs van inschrijving als werkzoekende (VDAB/Actiris): zie stap 2
 • C4’s van afgelopen contracten. Op het einde van iedere tewerkstelling overhandigt de werkgever een C4 aan zijn/haar werknemer. Opgelet: kijk steeds goed na of de C4 correct werd ingevuld door de werkgever.
 • Kopie van ondertekende arbeidsovereenkomsten
 • Voor werk in het buitenland: U1 en/of A1

5. Aangifte van persoonlijke situatie

Het bedrag van de uitkering wordt onder andere bepaald aan de hand van je gezinstoestand en inkomsten. Via een consulent van de uitbetalingsinstelling zal jouw persoonlijke situatie besproken worden en zullen alle gegevens verzameld worden in je dossier. We overlopen de documenten die ingevuld en ingediend moeten worden onder punt 6. Deze opsomming kan nog aangevuld worden met extra documenten afhankelijk van je persoonlijke situatie (bijv. bij ziekte).

6. In te dienen documenten bij de RVA (via de uitbetalingsinstelling)

 • C1: aangifte van persoonlijke en familiale toestand
  • Opgelet: de inkomsten van alle inwonenden bij de aanvrager dienen gekend te zijn. Je verzamelt dit best op voorhand (naam – geboortedatum – inkomsten per maand).
  • Als je samenwoont met kinderen dien je aan te geven of er kinderbijslag ontvangen wordt.
  • Als je samenwoont met anderen (bijv. cohousing) kan dit een impact hebben op de beoordeling van jouw gezinstoestand.
 • C1 – artiest: verklaring van commerciële artistieke activiteiten en/of van inkomsten voortvloeiend uit artistieke activiteiten

7. Controlekaart bijhouden, invullen en indienen

Als je een uitkering wil ontvangen moet je een C1 – controlekaart bijhouden, correct invullen en op het einde van de maand indienen bij de uitbetalingsinstelling. Op de controlekaart geef je je gewerkte dagen, ziektedagen, vakantie of dagen in het buitenland door. Die dagen moet je op voorhand aankruisen op de kaart.

Je kan gebruik maken van een papieren of een elektronische versie. Bij een elektronische controlekaart gebeurt de betaling automatisch, bij de papieren variant gebeurt de behandeling manueel. De elektronische verwerking verloopt gebruikelijk sneller.

Een gebruikershandleiding kan je helpen met invullen.

8. Aangifte van inkomsten via taakloon

Heb je artistieke inkomsten die vergoed worden via een taakloon, dan dien je hiervan maandelijks aangifte te doen bij de uitbetalingsinstelling via het formulier C3-artiest. Deze inkomsten kunnen onderworpen zijn aan de cumulregel. De RVA kan vragen dat je een bewijs van de artistieke aard van de activiteiten voorlegt. Stuur daarom ook een kopie van de arbeids- of 1bisovereenkomst door aan de uitbetalingsinstelling.

Nadat jouw aanvraag via de uitbetalingsinstelling behandeld en goedgekeurd werd door de RVA, ontvang je een werkloosheidsuitkering op de dagen waarop je beschikbaar was voor de arbeidsmarkt maar geen werk verricht hebt. De uitbetalingstermijn van een uitkering varieert tussen de 1 à 5 weken. Houd hiermee rekening als je een aanvraag indient.

Als je een arbeidsovereenkomst hebt lopen die tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door de coronamaatregelen van de overheid (bijv. culturele inrichtingen zijn gesloten), dan kan jouw werkgever de arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen. Tijdens deze schorsing heb je recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Ben je actief in de evenementensector en beschik je nog niet over een schriftelijke arbeidsovereenkomst?
Ga dan meteen naar het volgende type uitkeringsaanvraag.

Anders dan bij een normale werkloosheidsuitkering moet je geen aangifte doen van jouw persoonlijke situatie of een controlekaart bijhouden. We overlopen hier wat je wel in orde moet brengen.

1. Aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

Als je beroep wil doen op een tijdelijke uitkering wegens overmacht, meld je je aan bij een uitbetalingsinstelling. In België heb je de HVW of een vakbond naar keuze (ACV – ABVV – ACLVB). Je kan je persoonlijk aanmelden of online contact opnemen om een afspraak in te plannen. Door de vele aanvragen tijdens de coronacrisis kan het soms wat langer duren voordat je een (persoonlijke) afspraak kan maken bij de uitbetalingsinstelling.

2. Vereenvoudigd formulier indienen

Op de website van de uitbetalingsinstellingen en de RVA is een formulier beschikbaar dat je bij jouw uitbetalingsinstelling moet indienen. Dit formulier is een vereenvoudigde aangifte die beschikbaar werd gemaakt tijdens de coronacrisis. Het formulier draagt de naam ‘vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA (werknemer)’.

De werkgever moet een aangifte ASR scenario 5 indienen bij de RVA. De procedure staat uitgelegd in de FAQ van de RVA.

Nadat jouw aanvraag via de uitbetalingsinstelling behandeld en goedgekeurd werd door de RVA, ontvang je jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering op de dagen waarvoor je tijdelijk werkloos werd gesteld. De uitbetalingstermijn van een uitkering varieert tussen de 1 à 5 weken. Houd hiermee rekening als je een aanvraag indient.

Ben je actief in de evenementensector en word je geconfronteerd met een annulering van prestaties waarvoor je normaal een arbeidsovereenkomst had afgesloten? De opdrachtgever kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (evenementensector) invoeren. Tijdens de periode waarvoor je normaal aan het werk zou zijn, heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht (evenementensector).

In principe kan je enkel beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als de arbeidsovereenkomst afgesloten is voordat de overmachtssituatie zich voordoet. Voor de evenementensector aanvaardt de RVA tijdens de coronacrisis dat je beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid als je het bewijs levert van een formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is.

De vereenvoudigde procedure die voor de evenementensector werd ingevoerd verschilt van de normale vereenvoudigde procedure. We overlopen hieronder welke stappen je moet ondernemen.

1. Aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

Als je beroep wil doen op een tijdelijke uitkering wegens overmacht, meld je je aan bij een uitbetalingsinstelling. In België heb je de HVW of een vakbond naar keuze (ACV – ABVV – ACLVB). Je kan je persoonlijk aanmelden of online contact opnemen om een afspraak in te plannen. Door de vele aanvragen tijdens de coronacrisis kan het soms wat langer duren voordat je een (persoonlijke) afspraak kan maken bij de uitbetalingsinstelling.

2. Vereenvoudigd formulier indienen

Op de website van de uitbetalingsinstellingen en de RVA is een formulier beschikbaar dat je bij jouw uitbetalingsinstelling moet indienen. Dit formulier is een vereenvoudigde aangifte die beschikbaar werd gemaakt tijdens de coronacrisis. Het formulier draagt de naam ‘formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT’. Per afgelast evenement moet je een nieuw formulier indienen.

De werkgever moet een aangifte ASR scenario 5 indienen bij de RVA. De procedure staat uitgelegd in de FAQ van de RVA.

3. Bewijsstukken toevoegen

Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht in de evenementensector moet je het bewijs leveren van de belofte dat je normaal een arbeidsovereenkomst zou afsluiten (in het geval geen schriftelijke arbeidsovereenkomst werd afgesloten). De contractbelofte moet dateren van voor de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden. Je kan het bewijs leveren van deze belofte aan de hand van een geschrift. De RVA aanvaardt onder andere mails, brieven, kopieën van affiches, folders, reclame…

De contractbelofte kan ook vervangen worden door het bewijs dat de werkgever een Dimona-aangifte deed voor die tewerkstelling.

4. In te dienen documenten bij de RVA (via de uitbetalingsinstelling):

 • C1 – artiest: verklaring van commerciële artistieke activiteiten en/of van inkomsten voortvloeiend uit artistieke activiteiten

Nadat jouw aanvraag via de uitbetalingsinstelling behandeld en goedgekeurd werd door de RVA, ontvang je jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering op de dagen waarvoor je tijdelijk werkloos werd gesteld. De uitbetalingstermijn van een uitkering varieert tussen de 1 à 5 weken. Houd hiermee rekening als je een aanvraag indient.

In de zomer van 2020 heeft de federale regering een tijdelijke regeling ingevoerd voor kunstenaars en technici zodat zij tijdens de coronacrisis toegang kunnen hebben op een volledige werkloosheidsuitkering.

Bij deze uitkeringsaanvraag dien je dezelfde stappen te doorlopen als onder 1.
Jouw uitbetalingsinstelling zal jou helpen en begeleiden om een dossier in te dienen.

1. Aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

Als je recht hebt op een volledige uitkering in het kader van de wet van 15 juli 2020 , meld je je aan bij een uitbetalingsinstelling. In België heb je de HVW of een vakbond naar keuze (ACV – ABVV – ACLVB). Je kan je persoonlijk aanmelden of online contact opnemen om een afspraak in te plannen. Het eerste gesprek kan normaal binnen de 2 à 3 weken plaatsvinden. Door de vele aanvragen tijdens de coronacrisis en de specifieke procedure voor deze uitkering, kan het soms wat langer duren voordat je een (persoonlijke) afspraak kan maken bij de uitbetalingsinstelling.

2. Inschrijven als werkzoekende

Om recht te hebben op een uitkering, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Deze beschikbaarheid wordt opgevolgd door de diensten voor arbeidsbemiddeling. In Vlaanderen is dit de VDAB, in Brussel heb je Actiris.

Je moet je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen nadat jouw laatste contract is afgelopen.

3. Opmaken van een dossier

De uitbetalingsinstelling stelt samen met jou jouw aanvraagdossier samen.

Om dit dossier samen te stellen, dien je een aantal documenten aan de uitbetalingsinstelling te overhandigen. We overlopen ze onder stap 4. Als je graag een versie van de documenten in handen hebt, maak je best een kopie van de stukken. Je stuurt de originele stukken door aan de uitbetalingsinstelling.

In principe moet het dossier binnen de twee maanden na de uitkeringsaanvraag doorgestuurd worden aan de RVA. Als het dossier onvolledig is zal bijkomende info opgevraagd worden. We raden je aan om een zo volledig mogelijk dossier in te dienen.

4. Mee te brengen documenten bij de uitbetalingsinstelling

 • Identiteitskaart
  • Voor EU-burgers: identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Voor derdelanders: arbeidskaart en verblijfsvergunning
 • Bewijs van inschrijving als werkzoekende (VDAB/Actiris): zie stap 2
 • C4’s van afgelopen contracten. Op het einde van iedere tewerkstelling overhandigt de werkgever een C4 aan zijn/haar werknemer. Opgelet: kijk steeds goed na of de C4 correct werd ingevuld door de werkgever.
 • Kopie van ondertekende arbeidsovereenkomsten
 • Voor werk in het buitenland: U1 en/of A1

5. Aangifte van persoonlijke situatie

Het bedrag van de uitkering wordt onder andere bepaald aan de hand van je gezinstoestand en inkomsten. Via een consulent van de uitbetalingsinstelling zal jouw persoonlijke situatie besproken worden en zullen alle gegevens verzameld worden in je dossier. We overlopen de documenten die ingevuld en ingediend moeten worden onder punt 6. Deze opsomming kan nog aangevuld worden met extra documenten afhankelijk van je persoonlijke situatie (bijv. bij ziekte).

6. In te dienen documenten bij de RVA (via de uitbetalingsinstelling)

 • C1: aangifte van persoonlijke en familiale toestand
  • Opgelet: de inkomsten van alle inwonenden bij de aanvrager dienen gekend te zijn. Je verzamelt dit best op voorhand (naam – geboortedatum – inkomsten per maand).
  • Als je samenwoont met kinderen dien je aan te geven of er kinderbijslag ontvangen wordt.
  • Als je samenwoont met anderen (bijv. cohousing) kan dit een impact hebben op de beoordeling van jouw gezinstoestand.
 • C1 – artiest: verklaring van commerciële artistieke activiteiten en/of van inkomsten voortvloeiend uit artistieke activiteiten

7. Controlekaart bijhouden, invullen en indienen

Als je een uitkering wil ontvangen moet je een C1 – controlekaart bijhouden, correct invullen en op het einde van de maand indienen bij de uitbetalingsinstelling. Op de controlekaart geef je je gewerkte dagen, ziektedagen, vakantie of dagen in het buitenland door. Die dagen moet je op voorhand aankruisen op de kaart.

Je kan gebruik maken van een papieren of een elektronische versie. Bij een elektronische controlekaart gebeurt de betaling automatisch, bij de papieren variant gebeurt de behandeling manueel. De elektronische verwerking verloopt gebruikelijk sneller.

Een gebruikershandleiding kan je helpen met invullen.

8. Aangifte van inkomsten via taakloon

Heb je artistieke inkomsten die vergoed worden via een taakloon, dan dien je hiervan maandelijks aangifte te doen bij de uitbetalingsinstelling via het formulier C3-artiest. Deze inkomsten kunnen onderworpen zijn aan de cumulregel. De RVA kan vragen dat je een bewijs van de artistieke aard van de activiteiten voorlegt. Stuur daarom ook een kopie van de arbeids- of 1bisovereenkomst door aan de uitbetalingsinstelling.

Nadat jouw aanvraag via de uitbetalingsinstelling behandeld en goedgekeurd werd door de RVA, ontvang je een werkloosheidsuitkering op de dagen waarop je beschikbaar was voor de arbeidsmarkt maar geen werk verricht hebt. De uitbetalingstermijn van een uitkering varieert tussen de 1 à 5 weken. Houd hiermee rekening als je een aanvraag indient.

Liever een versie van het stappenplan in pdf? Download het hier