Akkoord over minimale vergoedingen voor zelfstandige freelancers

ACV Puls (Cultuurvakbond) en de andere vakbonden in de podiumkunsten hebben met de werkgeversorganisatie oKo een akkoord onderhandeld over faire vergoedingen voor zelfstandigen. Dat akkoord is van toepassing op alle organisaties binnen de Vlaamse gesubsidieerde kunstensector en binnen de sector van de podiumkunsten (PC 304). In het akkoord wordt overeengekomen welke vergoeding minstens moet worden aangeboden aan een zelfstandige freelancer. Het brutoloon conform de minimumbarema’s van de CAO loon- en arbeidsvoorwaarden podiumkunsten en muziek voor de betreffende functie en de anciënniteit wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,46 om het minimum te factureren bedrag te bepalen voor een zelfstandige, exclusief BTW.

Het akkoord legt een minimum op, geen maximum. Dat wil zeggen dat je als zelfstandige freelancer nog steeds meer kan onderhandelen (we moedigen dat ook sterk aan!)

Daarnaast mag je opdrachtgever je nooit minder mag aanbieden dan wat in het akkoord staat. Zo kan je statuut van zelfstandige niet misbruikt worden om je een prijs aan te bieden die onder die van een werknemer ligt.

De factor 1,46 gaat uit van de werkgeverskost. De minimumkost om je als zelfstandige aan te nemen is dus steeds hetzelfde als de minimumkost om je als werknemer aan te nemen.

Let wel: bepaalde loonvoordelen voor werknemers zijn extern gefinancierd. Zo worden de eindejaarspremie en de groepsverzekering betaald met VIA-middelen. Dat is geen kost voor de werkgever, dus die wordt niet meegenomen. Dat zijn dus voordelen die je er als werknemer bovenop krijgt. Als je steeds aan het minimum betaald wordt, is dus interessanter om als werknemer in dienst te komen.

We overlopen hieronder in detail de inhoud van het akkoord.

Op wie is het van toepassing?

Het akkoord is van toepassing op de zelfstandige freelancers die een artistieke of technisch-artistieke functie uitoefenen. Om heel concreet te bepalen voor wie het van toepassing is, kijken we naar de betreffende functies in de CAO met de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de podiumkunsten en muziek. Het gaat om functies 1 t.e.m. 9 en functies 20 t.e.m. 26 in de functieclassificatie in de CAO. De inhoud van die functies is beschreven in de functieclassificatie in PC 304 zoals beschreven in CAO 138114/CO/304 op datum van 19 december 2016, gewijzigd door de CAO 138114/CO/304 van 28 juni 2017. De beroepservaring wordt eveneens berekend aan de hand van de betreffende regels in de CAO.

Op welke vergoeding heb je minimaal recht?

In het akkoord wordt overeengekomen welke vergoeding minstens moet worden aangeboden aan een zelfstandige freelancer. Het brutoloon conform de minimumbarema’s van de CAO loon- en arbeidsvoorwaarden podiumkunsten en muziek voor de betreffende functie en de anciënniteit wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,46 om het minimum te factureren bedrag te bepalen voor een zelfstandige, exclusief BTW.

In het akkoord staan berekeningen naar maand-, week- en dagbedragen. Het is toegestaan om deze bedragen om te zetten naar een uurbedrag, met als ondergrens een minimum van 3 uur per contract.

Onkostenvergoedingen zoals de verplaatsings- of maaltijdvergoedingen worden nog steeds apart vergoed.

Hoe werd de coëfficiënt bepaald?

In de berekeningen zijn de volgende elementen meegenomen: patronale RSZ, enkel -en dubbel vakantiegeld en wettelijke verzekeringen (arbeidsongevallen en BA).

De eindejaarspremie en de kost van het sociaal secretariaat zijn niet meegenomen in de berekening. De eindejaarspremie is een gesubsidieerd loononderdeel. De kost van het sociaal secretariaat valt buiten de loonkost. Een opdrachtgever kan wel beslissen om deze elementen mee te nemen in de berekening van de minimumvergoeding die zij toepassen, waardoor die wat hoger zal uitvallen. Je kan dat ook zelf meenemen in je onderhandelingen met je opdrachtgever.

Vanaf wanneer?

Het akkoord gaat in voor de structureel gesubsidieerde organisaties op 1 januari 2024, voor projectsubsidies vanaf 1 juli 2024 en wordt overeengekomen voor onbepaalde duur.

Door wie werd het akkoord ondertekend?

Het akkoord werd ondertekend door:

Tijs Hostyn voor ACV Puls (Cultuurvakbond)